Fullständig Integritetspolicy gällande Lindgren Bil, Nissan & Opel

Om vi har bett dig att dela med dig av dina personuppgifter, är det vår högsta prioritet att hantera dem med respekt. Detta kommer att göra det möjligt för oss, Nissan Automotive Europe,  Nissan Nordic Europe och Opel (alla nedan gemensamt kallade ”vi” eller ”oss”) för att bättre betjäna dig och kommer att vara en hjälp för oss att garantera dig ett smidigt samarbete med oss. Var och en av oss agerar som personuppgiftsansvarig.

Enligt bestämmelserna i rådets och parlamentets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, om skydd för enskilda personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, följer här några detaljer om vår användning av personuppgifter, vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, hur vi använder dem och vem vi delar dem med.

1. Syften specifika för återförsäljarföretagen:

Vi behandlar även dina personuppgifter för följande syften som endast rör våra
företag:
– För att konvertera din bil så att den uppfyller dina särskilda behov
– För att hantera registreringsproceduren åt dig
– …
Lägg märke till att du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att skriva till följande e-postadress info@lindgrenbil.se.

2. Vilken typ av uppgifter samlar vi in?

Här följer de kategorier av personuppgifter vi samlar in:
– Personlig information (namn, adress, e-postadress, telefon) ;
– Information om privatliv
– Köpinformation (bilmodell, produkter och tjänster som har begärts);
– Finansiell information
– Hälsoinformation

3. Hur länge lagrar vi uppgifter?

I tabellen nedan anges den maximala lagringsperioden för dina personuppgifter. När tidsperioden löper ut, raderas dina uppgifter på ett säkert sätt.

4. MED VEM DELAR VI UPPGIFTER?
För att förbättra vår service kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra partners. Det är vår prioritet att se till att de åtar sig att skydda dina  personuppgifter i lika hög grad som vi.

4.1. Tjänsteleverantörer
Vi delar information med företag som tillhandahåller tjänster på våra vägnar. Detta inkluderar webbhotell, e-posttjänster, marknadsföring, sponsring av lotterier, tävlingar och andra kampanjer, revision, uppfyllande av kundordrar, dataanalys, kundservice, kundundersökningar och nöjdhetsundersökningar. Dessa företag har strikta förpliktelser att skydda dina uppgifter.

4.2. Dotterbolag
Vi kan komma att dela uppgifter med andra Nissan-företag och överföra dem till en tredje part vid eventuell fusion eller omorganisation.

4.3. Regelefterlevnad och säkerhet
Det kan enligt lag, rättsliga processer, rättstvister och/eller förfrågningar från offentliga myndigheter och regeringsorgan, inom eller utanför ditt hemland, bli nödvändigt för oss att lämna ut dina personuppgifter om vi beordras att göra det för nationell säkerhet, brottsbekämpande ändamål eller andra frågor som är viktiga för allmänheten. Om det är tillåtet enligt lag kommer vi att informera dig före en sådan överföring. Vi kan även lämna ut personuppgifter om vi skäligen beslutar att utlämnandet är rimligt nödvändigt för att skydda våra rättigheter och eftersträva tillgängliga lösningar, genomdriva våra villkor, undersöka bedrägerier eller skydda vår verksamhet eller våra användare.

4.4. Överföringar till länder utanför EES
Det ovan nämnda utlämnandet kan innebära att dina personuppgifter överförs från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Nissan & Opel ägnar särskild uppmärksamhet åt behandlingen av dina personuppgifter. I de fall uppgifterna överförs utanför EES inför

Nissan & Opel av denna anledning EU-modellklausuler i avtalet med enheten utanför EES som behandlar dina personuppgifter samt [ser i synnerhet till, på grund av meddelandet nedan, att sådana EU-modellklausuler faktiskt implementeras vid dataöverföringar utanför EES]. Du kan erhålla en kopia av sådana klausuler genom att skicka din förfrågan till adressen nedan.

5. Vilka rättigheter har du?
Du har under alla omständigheter rätt att få åtkomst till dina personuppgifter eller begära att de raderas eller ändras. Du kan göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter eller begära att användningen begränsas. Du kan också be om att få dina personuppgifter i ett standardformat.
Om du har någon sådan begäran eller vill klaga på hur vi (som återförsäljare) behandlar dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till [infoga e-postadress till vilken registrerade personer kan skicka sina önskemål]. Om du har någon sådan begäran eller vill klaga på hur Nissan Automotive Europe eller Opel behandlar dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till dpo@nissan- europe.com eller privacyrights@opel.com

Vid eventuell begäran eller klagomål i förhållande till hur Nissan Nordic Europe Oy eller Opel behandlar dina personuppgifter, skicka ett e-postmeddelande till sweden@nissan_services.eu eller privacyrights@opel.com. Avslutningsvis vill vi nämna att du även har rätt att lämna in klagomål till behörig dataskyddsmyndighet om du anser att det är av nöd

Back to top
Ring oss